سیدامیررضاناصحی

سید امیررضا ناصحی

کارشناس معماری

متولد 1372

دیدگاه طراح

در روزگاری که به دلیل شرایط اقتصادی میان مردم و معماران فاصله معناداری ایجاد شده، طراحی داخلی روزنه امیدیست تا جعبه های از پیش ساخته شده به فضایی برای سکون و آرامش تبدیل گردد.