سلیقه شما به سبک مدرن نزدیک است. این سبک به سادگی و کارایی مشهور است.

تنها یک مرحله دیگر تا معرفی طراح داخلی باقی مانده