برای یک تجربه جذاب آماده ای؟!

  • لطفا مشابه الگو از فضا عکس بگیرید.

چند نکته کلی برای عکاسی بهتر:

  • لطفا قبل ازشروع، فضا را از اسباب و اثاثیه اضافی خلوت کنید.
  • عکس ارسالی میبایست از نورکافی برخوردار باشد. اگرروشنایی فضا از نور طبیعی(خورشید) تامین می گردد، معمولا بعدازظهر زمان مناسب تری برای عکاسی خواهد بود.
  • تا حد امکان از فاصله دورعکس برداری کنید تا فضای بیشتری در تصویر مشخص شود.
  • در حالت ایستاده عکس برداری کنید و دوربین را بصورت افقی و کاملا صاف و موازی با فضا تنظیم نمایید. (مشابه الگو)