مهندس سوسن صادقی

کارشناس ارشد معماری

0713-7569856


مهندس صادقی کار خود را از زمان کودکی و با تجربه و حمایت پدر خود اغاز کردند وی هم اکنون تحصیلات دکترای خود را در دانشگاه اکسفورد از کشور انگلستان کسب کردندمهندس صادقی کار خود را از زمان کودکی و با تجربه و حمایت پدر خود اغاز کردند وی هم اکنون تحصیلات دکترای خود را در دانشگاه اکسفورد از کشور انگلستان کسب کردندمهندس صادقی کار خود را از زمان کودکی و با تجربه و حمایت پدر خود اغاز کردند وی هم اکنون تحصیلات دکترای خود را در دانشگاه اکسفورد از کشور انگلستان کسب کردندمهندس صادقی کار خود را از زمان کودکی و با تجربه و حمایت پدر خود اغاز کردند وی هم اکنون تحصیلات دکترای خود را در دانشگاه اکسفورد از کشور انگلستان کسب کردندمهندس صادقی کار خود را از زمان کودکی و با تجربه و حمایت پدر خود اغاز کردند وی هم اکنون تحصیلات دکترای خود را در دانشگاه اکسفورد از کشور انگلستان کسب کردندمهندس صادقی کار خود را از زمان کودکی و با تجربه و حمایت پدر خود اغاز کردند وی هم اکنون تحصیلات دکترای خود را در دانشگاه اکسفورد از کشور انگلستان کسب کردند